Algemene voorwaarden - Printersonline

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel dan naar 078 077 066 of mail naar info@breex.be

Algemene voorwaarden

 Artikel 1 – Inhoud, duur, prijs en facturering

1.1 De overeenkomst is van kracht nadat Client rechtsgeldig heeft ondertekend. De looptijd bedraagt het, op de overeenkomst, vermelde aantal maanden en start nadat de apparatuur is geleverd. Indien de apparatuur in de loop van de kalender maand is geleverd, dan zal het factureren aanvangen op de eerste dag volgend op de dag nadat het laatste apparaat is geleverd. Tot het moment van levering van het laatste apparaat zullen enkel de daadwerkelijk gemaakte afdrukken van de te leveren apparatuur aan de Client in rekening worden gebracht op basis van de afgegeven meerkopieprijzen. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met vierentwintig maanden, tenzij deze overeenkomst minimaal zes maanden voor het verstrijken van de huurperiode door één van de partijen aan de andere partij door middel van een aangetekend schrijven zal zijn opgezegd.

1.2 De overeenkomst is een all-in huurovereenkomst. De genoemde huurprijs is de totaal prijs van de kosten van de huur, vervanging van onderdelen en de uitvoering van onderhoud- en reparatiewerkzaamheden en verbruiksmaterialen, met uitzondering van onder meer papier, stempels,nietjes en voorrijkosten. De verstrekte verbruiksmaterialen zijn voldoende om, bij een normaal gebruik, het vastgestelde aantal tellertikken te produceren.

1.3 Onder tellertik wordt verstaan een afdruk en/of een scan van het formaat A4. Bij een copyprinter worden zowel de tellertik, als het masterverbruik als een A4-tellertik geregistreerd. Bij plaatsing van een A3-drum worden zowel de tellertik als het masterverbruik, als tweemaal A4 geregistreerd. Bij afdrukapparatuur voorzien van een A3-drum wordt de A3-tellertik tevens als tweemaal A4 geregistreerd.

1.4 Interventies worden per post (maatschappelijke zetel) of per mail (service@breex.be) gemeld door de client

1.5 Client is verplicht  aan het einde van iedere overeen gekomen afrekentermijn een correct en volledig ingevulde (digitale) tellerstandkaart of een door BREEX verstrekte (digitale) verzamellijst aan BREEX te zenden, welke de basis vormen voor de periodieke afrekening van de gemaakte tellertikken en additionele tellertikken. De tellerstanden dienen aan BREEX middels een tellerstandkaart kenbaar te worden gemaakt. De kosten ter zake de verwerking van de gegevens als gemeld op de tellerstandkaart komen voor rekening van Client. Als de tellerstandkaart / lijst niet op de vijfde dag na de genoemde periode in het bezit is van BREEX, zal BREEX een factuur zenden op basis van het gemiddelde van hetgeen gedurende de voorafgegane periodes is gefactureerd.  Een opgetreden verschil wordt met de factuur over de daarop volgende periode aan de hand van de dan ontvangen tellerstand gecorrigeerd.

1.6 De huurovereenkomst is van de zijde van Client slechts met vooraf door BREEX verstrekte schriftelijke toestemming overdraagbaar. Het is Client niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden te verkopen, te verpanden, over te dragen of te bezwaren.

1.7 De huurovereenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Client kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

Artikel 2 – Levering, gebrek en staat van de apparatuur –

2.1 Opgaven van levertijden worden steeds naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn derhalve niet te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging in de levering dient BREEX steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet BREEX een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Bij overschrijding van een levertijd kan de Client geen beroep doen op schadevergoeding. Client komt geen beroep op ontbinding toe, behoudens wanneer van de Client redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij het betreffende deel van de overeenkomst in stand houdt. De eventuele ontbinding is alsdan partieel en raakt enkel dat deel dat strikt noodzakelijk is.

2.2 Indien bij de aanvang van de overeenkomst geen proces-verbaal van oplevering is opgemaakt dan wordt de apparatuur geacht in goede staat en zonder gebreken te zijn opgeleverd en aanvaard door Client.

2.3 Van een gebrek is sprake indien de apparatuur als gevolg van een niet aan Client toe te rekenen eigenschap niet het genot kan verschaffen dat de Client daarvan bij het aangaan van de overeenkomst mocht verwachten. Eventuele gebreken dienen binnen vierentwintig uren schriftelijk aan BREEX te worden gemeld.

Artikel 3 – Schade  –

1. Cliënt vrijwaart BREEX tegen alle aanspraken van derden, inclusief werknemers, tot een vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door, of in verband staande met, de apparatuur of het gebruik van de apparatuur, dan wel de materialen,

voorzover de schade bij derden is ontstaan door gebreken in de apparatuur, dan wel het materiaal, waarvan BREEX niet de leverancier is.

2. BREEX is alleen jegens cliënt aansprakelijk voor door cliënt geleden directe schade voorzover BREEX zich voor die schade heeft verzekerd. De aansprakelijkheid van BREEX voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten.

Artikel 4 – Technische service

4.1 BREEX, of een door haar aangewezen partij, draagt zorg voor het opstellen, afstellen en testen van de apparatuur of verstrekt Client informatie over het in gebruik nemen van de apparatuur.

4.2 BREEX zal de apparatuur in bedrijfsklare toestand houden en alle daartoe noodzakelijke onderhoud- en reparatiewerkzaamheden verrichten. BREEX zal daartoe technisch servicepersoneel ter beschikking stellen en wel tijdens de werktijden van BREEX, gemiddeld binnen 8 werkuren na bericht van Client dat de apparatuur niet naar behoren functioneert. BREEX is bevoegd om voor het verrichten van de werkzaamheden als in dit artikel bedoeld derden in te schakelen.

4.3 Client is verplicht te zorgen dat de apparatuur op eenvoudige wijze kan worden geplaatst en onderhouden.

4.4 De vervanging van onderdelen en uitvoering van onderhoud- en reparatiewerkzaamheden komen bij de all-in huurovereenkomst niet voor rekening van Client; uitgezonderd beschadigingen en nalatigheid van Client die een verkorting van de levensduur van (delen van) de apparatuur tot gevolg hebben en / of kosten veroorzaken ten gevolge van verkeerd gebruik. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle reparaties, veranderingen, verplaatsingen, koppelingen aan andere apparatuur of afstellingen verricht door andere dan door BREEX gemachtigde personen, BREEX ontslaat van alle verplichtingen uit deze overeenkomst voortvloeiend.

4.5 Bij gebruik door Client van andere dan door BREEX geleverde of goedgekeurde onderdelen, papier alsmede verbruiksmaterialen, is Client gehouden alle daardoor veroorzaakte schade aan BREEX te vergoeden en vervallen alle aanspraken van Client op BREEX.

4.6 De door BREEX beschikbaar gestelde apparatuur, die, anders dan als gevolg van voor rekening van Client komende oorzaken, gebreken blijken te vertonen, zullen door BREEX kosteloos worden hersteld of vervangen. De betreffende gebreken dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking daarvan, door Client aan BREEX ter kennisgave worden gebracht.

4.7 Onderhoud door BREEX zal geen grond kunnen zijn voor huurvermindering, schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 5 – Controle

5.1 Client verleent, te allen tijde, gedurende de normale kantooruren aan één of meer door BREEX aangewezen personen toegang tot de plaats waar de apparatuur zich bevindt.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Client dient BREEX te informeren over wijzigingen in de adres- en factuurgegevens.

6.2 Client kan geen beroep doen op opschorting, korting dan wel verrekening plaats laten vinden, met betrekking tot de betalingsverplichtingen van Client jegens BREEX.

6.3 Client verleent tot wederopzegging machtiging aan BREEX de bedragen, die van Client ter zake van deze huurovereenkomst te vorderen zijn, door middel van automatische incasso te doen afschrijven van de bankrekening, die Client thans aanhoudt onder het in deze overeenkomst vermelde bankrekeningnummer. Indien Client geen machtiging bankgiro-bedrijfsincasso verleent, dan is BREEX gerechtigd euro 5,00 administratiekosten over het factuurbedrag in rekening te brengen. In beide gevallen behoudt BREEX zich het recht voor om in het geval van storneren administratiekosten te innen.

6.4 Betaling, hetgeen bijschrijving van het verschuldigde in de administratie van BREEX inhoudt, van het door Client verschuldigde bedrag zal plaatsvinden op het op de factuur aangegeven betaaladres binnen dertig dagen na factuurdatum.

6.5 Client is niet gerechtigd een vermindering van de overeengekomen (huur)prijs te vorderen op de grond dat sprake is van een vermindering van het genot, tenzij die vermindering van het genot een gevolg is van een gebrek aan de apparatuur dat BREEX bij de aanvang van de overeenkomst kende of behoorde te kennen.

6.6 BREEX is gerechtigd om zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door Client te verlangen. Deze zekerheid kan geboden worden door op eerste verlangen van BREEX een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie ten gunste van BREEX af te geven dan wel persoonlijke zekerheden te bieden. In geval van een personenvennootschap zijn medevennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst.

6.7 Client zal BREEX direct door middel van aangetekend schrijven in kennis stellen, zodra de Client (het voornemen tot) intrekking van een ten behoeve van Client gedeponeerde aansprakelijkheids-verklaring, bekend is geworden. Onverminderd de overige rechten van BREEX, is BREEX in dat geval gerechtigd aanvullende of vervangende zekerheid van Client te verlangen. Client is verplicht die zekerheid aan te vullen of te vervangen.

6.8 Indien een aansprakelijkheidsverklaring, zoals hierboven beschreven, van een derde voor de verplichtingen van Client is of wordt ingetrokken, is BREEX gerechtigd om direct, zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, de overeenkomst te ontbinden en het totaal door Client verschuldigde direct te vorderen.

6.9 Indien Client om welke reden dan ook, dus ook in overmachtsituaties, verhinderd is of wordt om de apparatuur te gebruiken, zal zulks noch invloed hebben op het voortduren van deze overeenkomst, noch op het nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst.

Artikel 7 – Prijswijziging

BREEX is gerechtigd de prijs tussentijds, maximaal één keer per jaar te wijzigen, doch niet eerder dan zes maanden na ingang van deze overeenkomst. De wijziging kan onder meer worden doorgevoerd als gevolg van kostenstijgingen en /of wijzigingen in de koersverhouding en /of door de Belgische overheid genomen prijsverhogende maatregelen.

Artikel 8 – Recht tot ontbinding

8.1 BREEX heeft het recht deze overeenkomst terstond zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, te beëindigen en zich op kosten van Client in het bezit van de apparatuur te stellen, indien Client enige bepaling van deze overeenkomst niet stipt nakomt, in het bijzonder enige factuur niet op tijd voldoet, dan wel op de apparatuur beslag wordt gelegd of de apparatuur uit de feitelijke macht van Client geraakt dan wel faillissement of (voorlopige) surseance van betaling voor Client is aangevraagd of uitgesproken. Onverminderd het recht van BREEX op volledige schadevergoeding, zal Client tenminste aan BREEX verschuldigd zijn een bedrag, gelijk aan het totaal van alle dan nog niet betaalde, vervallen termijnen, alsmede de termijnen die zouden verschijnen, wanneer de overeenkomst niet zou zijn beëindigd.
8.2 Client is verplicht ieder die enig recht op, of ten aanzien van de apparatuur wil uitoefenen, in het bijzonder het beslagleggen van de deurwaarder der belastingen, onmiddellijk inzage te verstrekken in deze overeenkomst, om hem erop te wijzen, dat de apparatuur eigendom is van BREEX, alsmede BREEX van één en ander onverwijld bij aangetekend schrijven mededeling te doen onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden. Voor schade die BREEX lijdt door het niet correct nakomen van deze bepaling is Client aansprakelijk.

Artikel 9 – Wijze van gebruik

9.1 Client is verplicht de apparatuur overeenkomstig de, bij de apparatuur behorende, handleidingen te gebruiken. Het is Client niet toegestaan de apparatuur van de locatie, waar het is geïnstalleerd, te verwijderen, tenzij met schriftelijke voorafgaande toestemming van BREEX. Indien de apparatuur, op verzoek van Client, door BREEX wordt verhuisd of verplaatst, zal BREEX dienaangaande kosten aan Client in rekening brengen. Deze kosten worden bepaald aan de hand van de, op dat moment in gebruik zijnde, tabel verhuiskosten (inclusief installatie) per gewichtsgroep.

9.2 Client zal de apparatuur overeenkomstig de productbeschrijving gebruiken. Client zal genoemde apparatuur en software uitsluitend gebruiken voor zakelijke doeleinden en overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant. Client respecteert het aan haar door fabrikant gegunde exclusieve gebruiksrecht ter zake apparatuur en daarbij behorende software. Dit gebruikersrecht is niet overdraagbaar.

Artikel 10 – Einde van de overeenkomst

10.1 Client is verplicht de apparatuur bij het einde van de overeenkomst in goede en complete staat aan BREEX ter beschikking te stellen. Behoudens de normale slijtage zal deze staat gelijk zijn aan de staat, omschreven in het proces-verbaal van oplevering dan wel overeenkomstig het in artikel 2.2 bepaalde.

10.2 Voor retourtransporten zullen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden bepaald aan de hand van de op dat moment bij BREEX in gebruik zijnde tabel vervoerskosten per gewichtsgroep. De nog niet verbruikte verbruiksmaterialen blijven eigendom van BREEX en dienen bij het einde van de looptijd van deze overeenkomst aan BREEX te worden geretourneerd.

10.3 Indien Client weigert de apparatuur bij einde van de overeenkomst overeenkomstig artikel 10.1 aan BREEX ter beschikking te stellen verbeurt Client een direct en niet voor matiging vatbare boete van euro 100,- per apparaat per dag, dagdeel daaronder begrepen, voor iedere dag dat de apparatuur niet wordt afgegeven met een maximum van euro 5.000,- per apparaat.

Artikel 11 – Eigendomsrecht

11.1 De apparatuur, inclusief alle toebehoren, hoe ook genaamd, blijft eigendom van BREEX.

11.2 Client mag de apparatuur niet verhuren, onder enige titel aan derden in gebruik afstaan, verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren of op enige andere wijze aan derden afstaan.

11.3 Het is Client niet toegestaan om de op de apparatuur aangebrachte merken, nummers, namen en / of andere opschriften te verwijderen, te bedekken, te (doen) veranderen of te beschadigen, noch daaraan andere toe te voegen.

11.4 Eventuele noodzakelijke of gewenste veranderingen aan de apparatuur mogen uitsluitend door BREEX worden aangebracht.

11.5 In alle gevallen (ook indien toestemming door BREEX is verleend) is Client verplicht door hem aangebrachte veranderingen aan de apparatuur bij het einde van de huurovereenkomst ongedaan te maken en de apparatuur in de oude staat te herstellen.

11.6 BREEX heeft het recht de eigendom van de apparatuur en/of haar rechten en vorderingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden te verkopen, te verpanden, over te dragen of anderszins te vervreemden of te bezwaren, onverminderd BREEX’s gehoudenheid tot nakoming van haar verplichten uit de overeenkomst. Daarnaast heeft BREEX het recht om, ondermeer in het kader van een financiering van haar bedrijfsactiviteiten, haar rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst door middel van contractsoverneming al dan niet voorwaardelijk over te dragen aan een derde en Client stemt bij voorbaat in met en verklaart mee te werken aan een dergelijke overdracht.

11.7 Client zal de apparatuur op geen enkele wijze aard- of nagelvast met enig roerend of onroerend goed verbinden.

Artikel 12 – Belastingen

Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, welke nu, of te eniger tijde, zullen worden geheven op de door Client te betalen bedragen, of op deze overeenkomst of op de apparatuur en /of op het gebruik van de apparatuur, onverschillig op wiens naam deze zijn gesteld, zijn voor rekening van Client.

Artikel 13 – Kosten, opschorting en rente

13.1 Indien een Client niet binnen de overeengekomen, of anderszins hiervoor bepaalde, termijn betaalt is de Client van rechtswege in verzuim. BREEX is in dat geval gerechtigd een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van 1,25% per maand, of de wettelijke (handels)rente wanneer deze hoger is.

13.2 In geval van verzuim van Client is Client aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van BREEX. De buitengerechtelijke kosten zijn conform de op dat moment geldende Staffel, buitenrechtelijke incassokosten (BIK) en salarissen in rolzaken sector kanton.

13.3 Indien Client enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet volledig of niet tijdig voldoet is BREEX voorts gerechtigd haar verplichtingen op te schorten (ondermeer ten aanzien van het verlenen van service en het verstrekken van verbruiksmaterialen) en heeft BREEX het recht de overeenkomst te ontbinden (zie artikel 8.1) en (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 BREEX is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door haar schuld, dit tot een maximum van euro 100.000,- (zegge één honderdduizend) voor materiële schade en euro 20.000,- (zegge twintigduizend euro) voor dood of letsel aan personen.

14.2 Client vrijwaart BREEX tegen alle aanspraken van derden, hieronder begrepen de aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Client wordt gehouden of waarvoor zijn anderszins verantwoordelijk is, tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband staande met de apparatuur of het gebruik van de apparatuur of de staat waarin deze zich bevindt.

14.3 BREEX is niet aansprakelijk voor schade aan de aan de apparatuur verbonden hardware, software en data.

14.4 Behoudens het in artikel 14.1 bepaalde is BREEX niet aansprakelijk voor mogelijke schade van Client of van derden, welke schade veroorzaakt is of verband houdt met (het gebruik van) de apparatuur, tenzij deze schade een gevolg is van een gebrek aan de apparatuur dat BREEX bij de aanvang van de overeenkomst kende of behoorde te kennen.

14.5 BREEX is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik van de toegangs-of identificatiecodes.

14.6 In alle gevallen is aansprakelijkheid van BREEX beperkt tot directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade (zoals bijvoorbeeld doch niet limitatief winstderving) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15 – Auteursrechtelijke vrijwaring

Het is Client bekend dat, krachtens de bij ondertekening van deze overeenkomst geldende bepalingen, het openbaar maken en het verveelvoudigen van werken van letterkunde, wetenschap of kunst slechts geoorloofd is. Auteursrechtelijke aansprakelijkheid inzake bvb reprobel is ter verantwoordelijkheid van de client.

Artikel 16 – Overmacht

16.1 Als overmacht aan de kant van BREEX wordt begrepen iedere omstandigheid die BREEX redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met Client gesloten overeenkomst(en) wordt verhinderd. Hieronder zijn mede (maar niet uitsluitend) begrepen: werkstaking, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van – of defecten aan – voor aan de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van BREEX.

16.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de in deze overeenkomst vastgestelde bepalingen ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming van BREEX, is BREEX gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van ten hoogste drie maanden, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat BREEX tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is BREEX bevoegd, en aan het einde daarvan is BREEX, verplicht, te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1 Op de met BREEX gesloten overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de met BREEX gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter te Dendermonde BREEX heeft het recht een procedure bij de rechtbank aanhangig te maken die bij gebreke van het bepaalde in de vorige zin bevoegd zou zijn.

Artikel 18 – Slotbepalingen

18.1 Indien cliënt de overeenkomst vroegtijdig beëindigd is hij ontegensprekelijk gehouden om aan BREEX de totaliteit van de tot dag van opzeg gemiddeld aantal kopieën en afdrukken, vermenigvuldigd met de resterende maanden tot contractuele eindvervaldag te betalen.

18.2 Afspraken buiten deze overeenkomst binden beide partijen niet, tenzij deze schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd. In geval van strijdigheid tussen de overeenkomst en deze voorwaarden prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

18.3 Contractsovername; BREEX heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen aan een derde. Door ondertekening van deze onderhoudsovereenkomst verklaart cliënt reeds nu voor alsdan met vorenbedoelde

overdracht in te stemmen. In deze kennisgeving zal worden vermeld door welke partij (BREEX of de derde) de facturering van de onderhoudsvergoeding zal plaatsvinden. BREEX en de derde zijn bevoegd deze overdracht wederom ongedaan te maken, indien zij dit noodzakelijk achten. cliënt stemt hiermee reeds nu voor alsdan in. Alle feitelijke werkzaamheden verbandhoudende met deze onderhoudsovereenkomst zullen door of namens BREEX worden verricht, ook indien de onderhoudsovereenkomst door BREEX aan een derde wordt overgedragen.

18.4 Bijvoegingen, doorhalingen en wijzigingen ten opzichte van deze overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen binden BREEX slechts indien deze schriftelijk zijn goedgekeurd door de directie van BREEX.

18.5 Door ondertekening door Client van deze overeenkomst wordt deze van kracht, onder de ontbindende voorwaarde van het ontbreken van ondertekening door de directie van BREEX.

(VERSIE 11.11.2014)